Bestuur en organisatie

MPC wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De heer L. Groenendaal is met ingang van 1 juli 2018 bestuurder.  De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het managementteam van MPC. De leden van het managementteam geven op hun beurt leiding aan de teamleiders van zowel Mennistenerf als Pennemes.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en bestaat uit de volgende leden: mevrouw L.B.J. Schmitz (voorzitter), mevrouw M.M. van der Aar (vice voorzitter), mevrouw J.G.M. Lanphen, de heer G.J. Hoogterp en de heer A.S. de Jong. De Raad van Toezicht keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad van zowel Mennistenerf als Pennemes.